Het nieuwe Migratie- en Asielpact, voorgesteld door de Europese Commissie op 23 september 2020, heeft duidelijk tot doel een beleid van massa-immigratie in Europa in te voeren.

Teken hier onze petitie tegen het Migratiepact

Het EU-migratiepact: een pact om Europa te omvolken

Het nieuwe Migratie- en Asielpact, voorgesteld door de Europese Commissie op 23 september 2020, heeft duidelijk tot doel een beleid van massa-immigratie in Europa in te voeren.

Toepassing van het "recht op migratie"

Met dit nieuwe mechanisme passen de technocratische en niet-democratische elites van Brussel de principes toe die zijn vastgelegd in het Pact van Marrakech van de VN (december 2018). Zonder de minste legitimiteit erkent dit pact een zogenaamd ‘recht op migratie’ voor iedereen.

Kolonisering

Onder het voorwendsel van "verbetering van de veiligheid van migranten" zal het EU-migratie en asielpact de juridische, logistieke en politieke voorwaarden scheppen voor de verplaatsing en massale vestiging van bevolkingsgroepen, voornamelijk uit de derde wereld, op het Europese continent.

Deze migratie zal op een ongekende schaal plaatsvinden. Het resultaat zal de omvolking van Europa en het verdwijnen van de Europese naties zijn.

Opzettelijke en georganiseerde onderdompeling

Het migratiepact kwam tot stand achter gesloten deuren, in de ondoorzichtigheid van de Brusselse procedures. Begraven onder honderden pagina's van Brussels Newspeak waarvan de volkeren van Europa geen kennis hadden, zal het migratiepact leiden tot een vrijwillige demografische transformatie van ons continent.

Het leven van de Europese burgers en het lot van het continent zullen ingrijpend veranderen. Dit proces zou het einde van Europa betekenen.

 De drie pijlers van het pact :

1. Immigratie aanmoedigen

 • Het onderscheid tussen echte vluchtelingen en economische migranten en dus tussen legale en illegale migratie vervaagt;
 • De reikwijdte van "gezinshereniging" verbreedt, zodat de toelating van een migrant betekent dat zijn hele gezin wordt toegelaten;
 • Er wordt logistieke ondersteuning op de migratiesnelweg geboden, zoals het charteren van boten en vliegtuigen, om de massale verhuis tussen de continenten te vergemakkelijken;
 • Decriminalisering van de illegale activiteiten van ngo's die wetens en willens samenwerken met mensensmokkelaars en -handelaars;

2. Uitzetting van illegale migranten ontmoedigen

 • De duur van de legale uitwijzingsmogelijkheden wordt beperkt;
 • Automatische regularisatie toestaan ​​ten behoeve van illegale migranten zodra de wettelijke uiterste termijnen voor uitzetting worden overschreden; met andere woorden, het pact zal het mogelijk maken dat illegale migranten geregulariseerd worden en in de EU blijven;
 • Verplichte toelating tot Europese bodem voor op zee ingezamelde migranten invoeren;
 • Europese landen verbieden druk uit te oefenen op de landen van herkomst voor de overname van hun burgers

3. EU beslist in onze plaats

 • Vestiging van migranten wordt in de lidstaten verplicht (verdeling op basis van bevolking en bbp);
 • Onmiddellijke toegang tot de EU toegestaan voor zieke patiënten, gezinnen en minderjarigen jonger dan 12 jaar.

Deze wettelijke regelingen zullen uiteraard leiden tot een aanzienlijke toename van migratie naar Europa.

Migratie: het exclusieve domein van de Europese Unie

Het pact verbiedt de lidstaten om zelf een restrictiever immigratiebeleid te ontwikkelen. De volkeren van Europese landen en hun regeringen zullen worden onderworpen aan het dictaat van de Europese Commissie.

We hebben de sleutels van ons huis overhandigd aan de EU, die nu de deuren openzet; dit pact is een oproep aan de wereld om zonder onze toestemming bij ons te komen wonen. We moeten onze sleutels terug opeisen!

Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson - aan de ‘LIBE’-commissie in het Europees Parlement op 24 september 2020:

“Immigratie maakt deel uit van wat ons continent welvarend maakt. We hebben veel immigratie naar Europa en dat hebben we nodig. We hebben deze mensen nodig. De onze [onze samenleving] is een vergrijzende samenleving. We moeten echter nieuwe wegen voor legale immigratie creëren. Niet alleen voor geschoolde werknemers, maar ook voor midden- en laaggeschoolde werknemers die naar de Europese Unie willen komen ... "

De onmiddellijke gevolgen van het migratiepact:

Potentieel zouden zo de komende jaren 60 tot 70 miljoen niet-Europese migranten zich in EU-lidstaten kunnen vestigen. Een meerderheid van hen komt uit ontwikkelingslanden.

Hun komst zal resulteren in:

- de ineenstorting van ons socialezekerheidsstelsel;

- het einde van Europa als cultuur en beschaving met eigen waarden en levenswijze;

- de opkomst van gescheiden samenlevingen en wetteloze gebieden in heel Europa;

- massale werkloosheid en de verslechterende huisvestingscrisis;

- de verergering van gemeenschaps- en religieuze conflicten, zoals de toename van geïmporteerde conflicten;

- de toename van criminaliteit;

- de verdere verspreiding van de radicale islam in Europa en van religieus terrorisme over het hele continent.

Het Migratiepact is :

 • Antidemocratisch: er wordt besloten achter gesloten deuren en tegen de wil van de meerderheid van de Europese naties;
 • Gebaseerd op een misvatting: massa-immigratie is nooit gunstig geweest voor de bevolking van het gastland; ze vormt geen antwoord op de vergrijzing van de bevolking.

Deze massale migratie van ontwikkelingslanden naar Europa zal de Europese noch de ontwikkelingslanden ten goede komen;

 • Onomkeerbaar: Het mechanisme moet worden geanalyseerd als een massale hervestiging van mensen die niet meer zullen vertrekken;
 • Destructief: dergelijke massale migratie zal het economische, sociale en culturele weefsel van onze naties vernietigen, een erfenis van 1000 jaar geschiedenis.